CHIYOKO

MALES

DAIKO

FEMALES

  SHINDOU

  BUSHIDO

BUSHIDO
DAIKO
CHIYOKO
SHINDOU

   MIDORI

MIDORI

OUR DOGS

   KIYOMI

  MASUMI

KIYOMI
MASUMI
CHIYOMIDORI

CHIYOMIDORI